Saturday, 18 June, 2011

दहावी परीक्षा निकाल विशेष

अंक - २३वा, २३ जून २०११,


वेंगुर्ले केंद्रातील पहिले पाच
१) मोर्डेकर मुक्ता कमलाकांत - ५३४
२) बिजीतकर रोहन गुरुदत्त - ५३२
३) गिरप काशिनाथ रावजी - ५३१
४) गावतळकर अक्षय नकुल - ५२८
५) परुळेकर राजेश नारायण * ५२७

वेतोरे केंद्रातील पहिले पाच
१) धुरी दिपपाली दामोदर - ५१८
२) वेंगुर्लेकर प्रथमेश हरेश - ५१०
३) धुरी रेश्मा रविद्र - ५००
३) वजराटकर अंकिता प्रकाश - ५००
४) गावडे प्रसाद प्रमोद - ४९६
५) खानोलकर निधी रविद्र * ४९४

शिरोडा केंद्रातील पहिले पाच
१) पल्लवी सुधाकर राऊळ - ५२६
२) शुभम शांताराम जाधव - ५२२
३) देवेश दशरथ गोसावी - ५२०
४) रुपाली भालचंद्र नाबर - ५१६
५) ऐश्वर्या प्रभूसाळगांवकर - ५१५
५) सतिश धनंजय मुळीक - ५१५
५) दत्तराज अवधूत राणे - ५१५

राज्याच्या ८ विभागतून परीक्षार्थी - १४,६०,९४७
उत्तीर्ण - ११,११,२४१ (७६.०६ टक्के)


कोल्हापूर विभाग - परीक्षार्थी - १,७९,०६९
उत्तीर्ण - १,५३,५४६ (८०.३९ टक्के)


सिधुदुर्ग जिल्हा - परीक्षार्थी - १३,३२१
उत्तीर्ण - १२,०२५ (९०.२७ टक्के)


वेंगुर्ले तालुका - परीक्षार्थी - १,११८
उत्तीर्ण - ९९२ (८६.०९ टक्के)


वेंगुर्ले तालुक्यातील शाळांची टक्केवारी
१) न्यू. इंग्लिश स्कूल, उभादांडा - १११ पैकी १११ (१००)
२) अणसूर - पाल हायस्कूल - ६० पैकी ६० (१००)
३) सिधु.विद्या.निकेतन इं.मि.स्कुल वेंगुर्ला- ५ पैकी ५ (१००)
४) स. का. पाटील विद्या. केळूस- ४४ पैकी ४४ (१००)
५) सरस्वती विद्यालय, आरवली - ३७ पैकी ३६ (९७.३७)
६) बावडेकर विद्यालय, शिरोडा - १३८ पैकी १२३ (९१.९५)
७) आसोली हाय. आसोली- ४६ पैकी ४३ (९३.४८)
८) विद्यामंदिर परुळे - ६९ पैकी ६५ (९१.५५)
९) श्री सातेरी हायस्कूल, वेतोरे - १०१ पैकी ८७ (८६.१३)
१०) वेंगुर्ला हायस्कूल, वेंगुर्ला - १३२ पैकी ११७ (८३.६७)
११) न्यू इंग्लिश स्कूल, मातोंड - ३३ पैकी २९ (८२.८६)
१२) रा. धों. खानोलकर हायस्कूल - २८ पैकी २५ (८१.८२)
१३) पाटकर हायस्कूल, वेंगुर्ला - ६४ पैकी ५४ (८०.८२)
१४) माऊली विद्यामंदिर, रेडी - ६४ पैकी ५० (७९.४१)
१५) चमणकर हायस्कूल, आडेली - ६७ पैकी ५१ (७३.६१)
१६) दाभोली इं. स्कूल, दाभोली - ५४ पैकी ४० (६५.०८)
१७) शिवाजी हायस्कूल, तुळस - ६२ पैकी ४६ (६३.७०)

वेंगुर्ला केंद्रातील निकाल *
गावतळकर अक्षय नकुल-५२८, नवार अमर अरविद-४१२, साळगांवकर भाग्यश्री सु.-३९२, मांजरेकर भक्ती विजय-४७८
साळगांवकर चेतन अनिल-४४६, साळगांवकर दर्शना दिपक-४२१, साळगांवकर दिनानाथ नं.-२९७, साळगांवकर दिपाली अ.-४८८
मांजरेकर गौरी विष्णू-४३९, साळगांवकर गुरुनाथ तु.-५००, साळगांवकर जगन्नाथ रा.-३३६, बागायतकर जान्हवी नरेंद्र-४४७
बागायतकर कांचन रमेश * ५१५, मांजरेकर मंदार विनोद * ४४८, मांजरेकर मयुर मोहन * ४२५, साळगांवकर नामदेव वि.-४७५
बागायतकर निकिता भा.-४८०, कवठणकर नितांजली श्री.-५१६, बागायतकर पवन नरेंद्र * ४११, चोडणकर राजाराम बाबुराव-२८७
मांजरेकर रसिका लक्ष्मण-४७७, मांजरेकर रुचिता सुनिल-४२४, परब सोनू सखाराम -४४०, बागायतकर शैलेश सुरज-५०८
साळगांवकर स्नेहा यशवंत-४०१, मांजरेकर तेजस भानुदास-३००, घुबे अमित आनंद * ४३३, नाईक तनुजा बाळकृष्ण-३५३
परब अरुण महादेव-४४९, नाईक सारिका श्रीनिवास-४०४, नाईक सुषमा सुनिल-३४८, राणे समिता विलास-३५१
मुल्ला शदब अहमत मु.-३७४, नाईक प्रल्हाद पंढरीनाथ * ३४८, परब प्रसाद विजय * ३९५, मुळीक संपदा चंद्रकांत * ४२०, पालयेकर सदाशिव रा.-३९३, मेस्त्री श्रद्धा दशरथ * ३०६, गवंडे भागेश लिलाधर * ३३८, भोगले भाग्यश्री श्रीधर * ४३३, सोकटे साईराज गुरुनाथ * ३३३, नवार साईराज संजय * ४८१, बांदेकर काजल यशवंत -३४८, तुळसकर राजेश कृष्णा -४४०, गावडे गुणाजी गुंडू - ५१०, सावळ प्राजक्ता विष्णू * ४३०, माळकर कोमल भानूदास-३७५गावडे काजल सोनू -३४९बेहरे गोपाळ विजय - ३२४
जाधव रुपाली बाबुराव - २६८बेहरे सायली चंद्रकांत - ३६८सावंत सोनाली दशरथ - ४६३मेस्त्री अंजली प्रभाकर - ३०९धर्णे दिपाली सहदेव - ३३९नाईक स्वप्नाली श्रीधर -४८३गावडे सोनाली विलास - २१२सावंत दिपाली विरेंद्र - ३१२केळजी मनाली विवेक - ३४०
गावडे श्यामली शिवराम - ४३९कनयाळकर अमेय ना.-४१०डिचोलकर अमोल उत्तम -३९४भुते लक्ष्मण अभिमन्यू - ४५९गावडे नूतन उत्तम -३१८पवार कल्पना गोपाळ-२६८परब अर्चना जयराम - २८२तारी रामचंद्र गोपाळ - ३११लुद्रीक वेलांकनी विल्सन-४४६कोरगांवकर अंकिता यशवंत-२६४पालव तुषार अर्जुन - २३१गिरप मंदार राजन - ४९६न्हैचिआडकर वर्षा नारायण-३९०जाधव जयराम आत्माराम-३१२झरकर सिताराम सु.-२८७भोई साईप्रसाद शरद- ३५१कानसे धनश्री जनार्दन - ३०६गावडे तेजस्वी बाबू -४७०पालकर तेजस्वीनी अरुण -३९२नवार अक्षता नंदकिशोर - ३६३आरोलकर प्रथमेश आपा -४८४परब प्रणिता विठ्ठल - ४८०शेटये गायत्री गुरुनाथ - ५११पेडणेकर गौरेश सुरेश - २५८तुळसकर रविना कृष्णा - ३६१परब राजलक्ष्मी यशवंत - ५०४सावंत विजय गजानन - ३९२रेडकर विजय संजय - ३९४परब अक्षय शंकर - ३६६गावडे विनया अर्जुन - ४८९नाईक प्रसाद अर्जुन - २६४वस्त संपदा महादेव - ३६०गिरप चांदणी रघुनाथ - ४३०हरमलकर दत्ताराम सोनू - ४००परब श्रद्धा सूर्यकांत -३४९हरमलकर धनश्री रामचंद्र - ४५४गावडे सिद्धेश नारायण - ३३८प्रभू सिद्धेश रमेश * ४६५ सावंत नंदिनी संतोष - ३३०डिचोलकर दिपाली बा. - ३४१सावंत जगदीश जयसिग - ४५० पेडणेकर हेमांगी वि. * ५०९ रेडकर जितेंद्र वासुदेव - ३७३माळकर योगेश जयराम - २९१कबरे रमेश प्रशांत - ३६४जाधव गितेश रघुनाथ - ३१०गुरव मंगेश शामप्रसाद - ३६५नाईक शैलेश सुरेश - ४६२नाईक विघ्नेश विलास - ४१७परब अनिकेत आनंद - ३३७इकनगुट्टी गणेश भिमराव - ३९८शेटये गौरेश उल्हास - ३९३वाडकर भाग्यश्री राजन - २७५नेमळेकर शैलेश शंकर - ३३७परब विठ्ठल प्रकाश - ४६६गोळम प्रथमेश प्रकाश - ४७८तांडेल अर्चना अर्जुन - २६०कुबल दर्शना विलास - २९६केळुसकर शारदा भालचंद्र-३८३गावडे अक्षता अरुण - ४३९नरसुले महेश सगुण - ४०४कांबळी निखील विजय - ३८८गावडे सचिन सिताराम - ३०८रेडकर काशिनाथ नारायण-३५९परब संचिता अशोक - ४६९परब संचिता भाऊ - २९६
सावंत विष्णू मनोहर - २८६भाईडकर श्रद्धा शंकर - ४२७पावसकर शुभम नागेश - ३१७बेहरे माधुरी अशोक - २६७वराडकर भुषण अजित -३५८गावडे यशवंत दादू - ५०१सावंत ऐश्वर्या अशोक - ३६९गावडे जीजी प्रभाकर - २८१गिरप गौरी सावळाराम - ३७५कोनयेकर सिद्धाली अरुण-३६५तुळसकर सिद्धेश मंगेश -४३३नरसुले वैदेही सुशिल - ३९९सावंत सारिका बाळकृष्ण-३४८परब आशिका जयप्रकाश-४०२गावडे रसिका महादेव - ३८८घोंगे रसिका विनोद -४११गावडे श्रीकांत सूर्यकांत - ३७०मसुरकर विकास गिरीष - ४५७शेख फातिमाबी अब्बास - ३३६वेतूरकर लिना चंद्रशेखर - ३०४गिरप काशिनाथ रावजी - ५३१मसुरकर विनिता सि. - ३७६गावडे दिलीप मधुकर - ४१६गोळम प्रदिप प्रकाश - ४८२गावडे नितीश रविद्र - ३३६रेवंडकर निशा रामचंद्र - ३४१सावंत अभिषेक रघुनाथ - ३८४घोगळे कृष्णकांत प्रभाकर -३५०
गावडे अनिकेत महादेव - ४७५जाधव योगिता अंकुश - २९०ब्रिटो वलीता बेजमी - ३१८माळकर समिता दिलीप - २८१गावडे योगिता लक्ष्मण - ३८९गावडे विनीता सिताराम - ४८४केरकर अंकिता वासुदेव-४६३सावंत कविता विश्राम - २२९गावडे चैताली महेश - ४५६मुळीक सुप्रिया बाळकृष्ण - ३३०सावंत संजय राघोबा - ३५१गांवकर विजयश्री विनायक -२४७परब हिरोजी आत्माराम - ४२८परब बाबाजी सूर्यकांत - २९६परब शंकर परशुराम - २३३कामत-आडारकर रुपाली -४४८सावंत प्रकाश काशिनाथ - ३४३पेडणेकर अक्षय अशोक - ४६३
चव्हाण धाकू आनंद - ४४९नेमण मिनल मोहन -३०५गावडे लिना मेघःश्याम - ४९५परब कमलेश उत्तम - ३७६नाईक दिपाली गुंडू - ५०७
तांबे सायली सिद्धार्थ - ३००परब दिपाली उदय -२७३आरोलकर बाळकृष्ण लाडू-४१७राऊळ सीमा दिलीप - ४१२ब्रिटो विल्मा मिनीन - ४३८शेटये प्रेमा मोहन - २४०सावंत लक्ष्मण देऊ - ३०१बटवलकर मंदार जगदीश-३६०हळदणकर मयुरी सुभाष - ३४६मेतर लालन प्रल्हाद - ३६३भोने नवीन वसंत - ४१०भोने अमरनाथ शंकर - ३२६गावडे प्रणय पंढरीनाथ - २३७नाईक अश्विनी राजाराम - ४७७आंगचेकर निधी विजय - ३४३राऊत गितांजली प्रताप - २४७आडणेकर संजय रामचंद्र - ३१२गांवकर संकेता देवेंद्र - २६२गावडे शांताराम सिताराम-३३०
नवार देवू उत्तम - ३७१बिजीतकर रोहन गुरुदत्त - ५३२आरावूज आमरोज तमास - ३४०प्रभू-खानोलकर उदय मोहन-३७६मराठे पुनम केशव - ४३४वाडयेकर पूजा सुधीर - ४३६कुंभार ज्योती गोपाळ - २९४आंगचेकर पल्लवी महेश - ३४६तुळसकर अपूर्वा दत्तगुरु -४३८
आरावंदेकर अलका वामन - ४३५वेंगुर्लेकर अंकिता दिपक-३४८आरांवेदकर अश्विनी भरत -४७०नाईक किशोर महादेव - ४५७
आरावंदेकर प्रियांका मोहन-४१८वेंगुर्लेकर पूजा राजेश - २९२करंगुटकर प्रथमेश साबाजी-३९२वेंगुर्लेकर रघुवीर विजय-३९९
तेरेखोलकर राजाराम ब्र.-४२३वेंगुर्लेकर रोहन शेखर - ३३४करंगुटकर सिद्धेश साबाजी-५२४आरावंदेकर वसंत जगदीश-३७९
वेंगुर्लेकर योगेश पांडुरंग-५१४पालकर नेत्रा प्रविण - ३४२जबडे शारदा सुंदर - २४९आंगचेकर राघोबा पांडुरंग - २६३खोबरेकर राहूल रमेश -३४८कोठारी सुरज चंद्रकांत - ३३१परुळेकर राजेश नारायण-५२७परब विश्राम अनंत -२९०तांडेल नम्रता सद्गुरु - ३५२गावडे गौरव बाळकृष्ण - ३४१जाधव गौरव नारायण - २८२कुबल मयुरी जयवंत -३९६केरकर गौरी विजय - ३५७डिसोजा डोरिता रेमेल- ४८७ गवंडे सृष्टी किशोर-३१९कुंभार दर्शना शिवराम - २२२पिगुळकर रुचिरा राधाकृष्ण-४३५शिरसाट अमृता जगन्नाथ - २७५चौकेकर संकेत राजन - ४२७निवजेकर संकेत सदानंद - २८७आंगचेकर संतोषी कृष्णा - ४८२देसाई अंकुश अनिल - ३०४परब जयेश राजन - ४३२
शेटकर निशा चंद्रकांत - ३३०गावडे दर्शन जगदीश - ३३१घोगळे अक्षता जयराम - ४०९कनयाळकर शितल श्रीराम-४०१भैरे दिक्षीता सुरेश -२९८तेंडोलकर शितल शरद - ४२१आरोसकर विष्णू गोविद - ४५९गांवकर ऐश्वर्या सुधाकर - ३९४फर्नांडीस सिन्थीया विल्सन -३६५ब्रिटो क्रोसिया घाब्रियल - ३८६आरोलकर सुस्मिता रघुनाथ-४५५फर्नांडीस स्टेफी सालू - २३१शिरोडकर सुजाता ज्ञानदेव-३५२ पेडणेकर स्वप्नाली दत्ताराम-३१५हळदणकर स्वप्नाली केशव-२१३करमलकर स्वप्नाली हनुमंत-२९७सावंत अनिता भिकाजी - २३२तारी नम्रता गोविद - ३७१गिरप योगिता केशव - ४६६घाडी सुनिता प्रकाश - २९५परब कविता संजय - ३६७गोसावी स्मिता सुरेश - ३००
गावडे चेतन दत्ताराम -४०१सावंत दत्तप्रसाद-चिराग हे.-४८३रॉड्रिक्स पीटर विल्सन - ३६७गवंडे नितेश प्रदिप - ४६०गावडे प्रथमेश महादेव - ४८८सावंत स्वाती बाळकृष्ण-४७७परब भक्ती गजानन - ३६२सावंत आरती मोहन - ४६१सावंत प्रतिक ज्ञानेश्वर - ४०४केरकर चित्रांजली अंकुश - ४५६ठुंबरे सुधीर सुधाकर - २६६पेडणेकर युगंधरा शरद - ३८६मसुरकर सुनिल अभिमन्यू - २८२आरोलकर गौरेश विलास -५२२
पेडणेकर पुष्पलता लक्ष्मण-३६३मुणगेकर तुषार बाबू - ४९५मोबारकर सुषमा शामसुंदर - ४३०राऊत अवधूत बाबू - २९९निवजेकर वृषाली राजेंद्र - ३५४शेटकर दिव्या दिनकर - २८४आडेलकर लक्ष्मी उमेश - २४८सावंत अजय गजानन - ३६४परब छाया संजय - ३२९कांबळी प्रियदर्शनी सत्यवान-३२६जाधव सुर्यकांत अशोक - २९४परब नारायण महादेव - ३५९गावडे प्रियांका अनिल - ५१२
सावंत प्रियांका रविद्र - ३११नवार भाग्यश्री मधुसुदन - ३१२गोसावी सत्यवान सुरेश - ३०१साटेलकर ज्योती मोहन -३९३सातार्डेकर अंकिता विजय-३८५नाईक गौरी देवू - ३८५सातार्डेकर मंदार प्रसाद-३८२सातार्डेकर मंगल परशुराम-४०७साळगांवकर संदेश वासुदेव-२७१ कोचरेकर शुभम भिसाजी -३९६बांदवलकर शुभम रामदास-३४४खोबरेकर उर्मिला गुंडू - २६८माणगांवकर वसंत विजय - ३७७माने काजल विठ्ठल - ३६२काळे मुग्धा मिलींद - ५२२तोरसकर जागृती विलास-३८४धोंड सूर्यकांत सुरेश - ३१२सांगेलकर अक्षया दिगंबर - ३७५सावंत सोनल आत्माराम - २६८तांडेल दिपाली बाबुराव - ४३०गावडे सोनाली सुरेश - ४०८कुंडेकर ममता अर्जुन - ४१४पडवळ रोहन शरद -३५२गोडकर ज्ञानदा नारायण - ५१५पालव प्रियांका हरेश - ३८१तांडेल सुकन्या सुहास - ४९७वारंग ओंकार सुनिल - ४७१सामंत आत्माराम पांडुरंग - ४४०पडवळ राजाराम शिवाजी-२५६चुडनाईक दर्शना महादेव-३६२डिसोजा निकालस आ.-२७८गोठोसकर आशिष अशोक- ३३०येरम धनश्री शामसुंदर - ५१६झांटये तेजश्री विश्वनाथ - ४८८दाभोलकर अस्मिता आनंद-३५०गावडे तेजस्वी रविद्र - ४७२
परब नम्रता सतीश - ४९६बोवलेकर दत्तप्रसाद कि.-२४२पालव अक्षय सत्यवान - २५८येरम बयाबयी वसंत - ४६४पडवळ शुभम-वासुदेव प्र.-४०६गावडे वैभव किशोर - ४५०शेणई रामचंद्र राजेंद्र - ३९६जाधव संदेश सुभाष - २८३पालयेकर विणा चंद्रकांत - ४२७कांदळकर गुरुदत्त सूर्यकांत-२५६राऊळ भगवान नारायण - २३८पडते भाग्यश्री नारायण - ४९०किडये राधा हर्षल - ३८८कुबल हर्षदा विजय - ३०८
गावडे रोशन मधुकर - ३०५कौलगेकर हर्षल महेश - ३६३परब वैभवी किशोर - ३८५जाधव अक्षय गुरुनाथ - २९५गावडे अक्षय सुधीर -४९५जाधव निशिगंधा दिपक - ३९६ढोके यक्षिणी सुधाकर - ५१०किडये ऐश्वर्या संजय - ३४८कर्पे निधी संजीव - ५१८परब रुचिका शांताराम - ४०४कुलकर्णी विमल दत्तात्रय - ४९९गावडे रोहीत अनंत - ४४३भगत कविता बापू - ४७६कांबळी अंकिता सिताराम - ३७०
जाधव अस्मिता सुरेश - ३३०आमडोसकर मिताली म.-२८३मिशाळे चित्रा दत्ताराम - ३०७गावडे पूजा महेंद्र - ३१३पाटकर प्राजक्ता रमेश - ४३८सावळ सोनल संतोष - ४२८परब शैलजा सहदेव - ५०९डुबळे सायली संजीव - ३९३पालव रेश्मा कमलाकांत - ४१४
पंडीत पद्मजा नारायण - २८१गवस रश्मी नंदकिशोर - ४७३फर्नांडीस मिलीता अॅन्थोनी-४७३मालवणकर मृणाल उमेश - ५०८मठकर सोनाली सुरेश - ३००मिसाळ गजानन पारुजी - ४३५नाईक रघुनाथ दिपक - २६३देसाई विघ्नेश लाडू - ३१०मळेकर मंजुषा कृष्णा - ३४२
पेडणेकर अनुपमा आनंद-३९३प्रभूखानोलकर ऐश्वर्या ग.-४९६प्रभूखानोलकर सच्चिदानंद-३७४प्रभूदाभोलकर सौरभी वि.-५१४प्रभूदाभोलकर सिद्धेश स.-३१९प्रभूदाभोलकर उद्धव श्रीपाद-३००धुरी संजोत सुरेश - ४६६हळदणकर प्राजक्ता आपा - ३८७कांदळकर प्रियांका भरत - ४३२परुळेकर प्रियांका परशुराम-३०९हळदणकर पुंडलिक अर्जुन-५०५चेंदवणकर चित्रलेखा सु.-३७४वेंगुर्लेकर देवेंद्र दिनानाथ - ३५५
वारखंडकर माधुरी सदाशिव-४४२चेंदवणकर मनोज विनायक-३२०करंगुटकर वासुदेव चारुदत्त-४६०गावडे सौरभ राजन - ३३३
बापट मकरंद प्रमोद - ४७६कुडव जर्नादन अशोक - ४४०जाधव सुप्रिया सुभाष - २२७केरकर सुप्रिया विश्वनाथ - ४६४मयेकर हर्षदा अशोक - २७१रावराणे हर्षल राजन - ३९३फर्नांडीस रुजारिया दि. - ३१३मालवणकर समिक्षा गणपत-३००फर्नांडीस सान्ता रुजाय * ३७० कौलगेकर सायली शाम - ३३४जाधव आकाश अजित - २९२जाधव वर्षा अनंत - ४२९जाधव हर्षल चंद्रकांत - ३७०मिशाळे अक्षय उल्हास - ३३०कांदळकर शितल प्रभाकर - ३०४मिशाळ करिष्मा पांडुरंग - ४३६आरोलकर सुश्मिता पांडुरंग-३७४मालवणकर श्रद्धा कृष्णा - ३२५हळदणकर स्नेहा अशोक - ४८४शिरोडकर सुधा सुहास - ३१९कोंडुरकर स्वप्नाली सुभाष-३५६परब निकिता दिलीप - ३८२
परब निकिता नितीन - ३७९आडारकर हितेश गु. - ४४५ गोवेकर निलेश-शिवराम उ.-३००पंडीत दिप्ती रविद्र - ४४३मेस्त्री प्रतिक्षा राजाराम - ४१९मठकर यतीन रविद्र - ३३५आरोलकर शुभम अंकुश - ३०१ मोर्डेकर मुक्ता कमलाकांत-५३४राजगे अर्जुन गोपाळ * ४६० फाटक मयुरेश गजानन - २९०पालयेकर सुस्मिता सूर्यकांत-३००परब विश्वंभर उदय - ४९९शिरसाट विवेक विनायक-४८२
धावडे सविता आनंद - २९०शेणई अश्विनी दत्तात्रय - ५०९शिदे अश्विनी संतोष - ३३७शेणई अमेय अमोल - ४३३पोरे अक्षय मधुकर - ४९९सावंत विद्या वसंत - २६९येरम भाग्यश्री शामसुंदर - ५१२मांजरेकर अदिती अंबरीष -३०४डिकॉस्टा मार्यान सालू - ३७२प्रभूखानोलकर शुभम अनिल-४६६डिसोजा अगास्मी कारलो - २६८घारे शितल चंद्रकांत -४३९मुळगांवकर कोमल प्रमोद - ३१९खवणेकर मेघा वासुदेव - २३४हुले ओंकार प्रकाश - २७९आडारकर महेंद्र विश्वनाथ-३१५केळुसकर विनायक भरत - ३४४म्हाकले रमण मोहन - २४८मोंतेरो सोनिया सेबेस्तीन - २३७गायकवाड रजत अविनाश-२२७शेळकर रावसाहेब अशोक-२३७मुरमुरे जयश्री रामदास - २६३मोडक शितल प्रभाकर - २६५तोरसकर कमलेश आ.-३०८नाईक भुषण अजित - २७३मळीक तन्मय गुरुदास -४७१भगत दिनेश भिवा - ३७३मोरजे हर्षद रमाकांत - २६१सुर्वे विठ्ठल मधुकर - ४२६कांबळी अंकिता अर्जुन - २५८फर्नांडीस मार्विन जेम्स - ३८३आसोलकर गणेश दाजी - २५४
वाळके कल्पना कृष्णाजी - ३०८नेवरेकर प्रथमेश विलास - ३४०येटले गौरव अशोक - ३७१परेरा आंद्रु इतोरीन - ३९७नांदोसकर सागर दत्ताराम -२७१वेळकर शशांक रामचंद्र - ३७२प्रजापत अशोककुमार क.-३०७कुलकर्णी स्वप्नाली वसंत-४१७
बहिस्थ -मोरजे सुरज दाजी, पाटील विकास अमृत, मांजलकर उमेश गंगाराम,वारंग उदय मनोहर,कोणेकर चंद्रकांत रविद्र , दाभोलकर राहुल अर्जुन, कोचरेकर नारायण नागेश, यादव योगराज यशवंत, हळदणकर पांडुरंग श्रीकृष्ण

No comments:

Post a Comment